Chủ đề Công nghệ

Tiếp tục thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024
Công nghệ

Gia hạn thí điểm dịch vụ Mobile Money đến năm 2024

Tiếp tục thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024 Chính phủ đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money đến hết ngày 31-12-2024. Quyết định này được của ngày 9-3-2021 và

Scroll to Top