Tài khoản phải trả là gì và những điều cần biết

Bạn có biết tài khoản phải trả là gì không? Đây là một khái niệm rất quan trọng trong kế toán và tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản phải trả là số tiền mà doanh nghiệp nợ các bên thứ ba, như nhà cung cấp, ngân hàng, nhà nước, khách hàng, nhân viên,… và thể hiện nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp đối với các đối tác kinh doanh.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản phải trả, cách phân loại, tính toán và quản lý hiệu quả. Bạn sẽ biết được những lợi ích và rủi ro của việc sử dụng nó trong kinh doanh. Hãy cùng chuyên mục kinhte247 theo dõi nhé!

Định nghĩa và tính chất về tài khoản phải trả

Tài khoản phải trả là gì?

Theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 01, tài khoản phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các sự kiện và giao dịch đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình.

tài khoản phải trả là gì

Theo định nghĩa của Công ty luật Minh Khuê, tài khoản phải trả là số tiền nợ những người khác được biểu hiện qua sổ sách chứng từ của một doanh nghiệp; khoản nợ về hàng hóa dịch vụ đã mua và những tài khoản chưa kết toán khác – ngoại trừ tín phiếu, hối phiếu, chứng từ nhận thanh toán và trái phiếu.

Theo định nghĩa của The Bank, tài khoản phải trả (tiếng Anh là account payable hay liabilities) là số tiền nợ các cá nhân hay công ty khác, khi họ đã bán hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán vì đã mua chúng dưới hình thức tín dụng thương mại.

Tính chất của tài khoản phải trả

Từ các định nghĩa trên, ta có thể rút ra một số tính chất cơ bản của tài khoản phải trả như sau:

 • Đây là một loại tài khoản dư có (credit account), tức là khi ghi nhận giao dịch liên quan đến tài khoản phải trả thì sẽ ghi có vào tài khoản này.
 • Tài khoản phải trả là một loại tài sản không lưu động (non-current asset), tức là không thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 12 tháng.
 • Đây là một loại nợ (liability), tức là làm giảm quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp.
 • Tài khoản phải trả là một loại nghĩa vụ (obligation), tức là doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thanh toán cho các bên thứ ba theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Phân loại về tài khoản phải trả

Theo thời hạn thanh toán

Theo thời hạn thanh toán, tài khoản phải trả được chia thành hai loại chính là:

 • Tài khoản phải trả ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời hạn trả trong vòng 12 tháng. Tài khoản phải trả ngắn hạn thường bao gồm các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp như: nợ phải trả người bán, nợ phải trả công nhân viên, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, ứng trước của khách hàng, chi phí phải trả,…
 • Tài khoản phải trả dài hạn: Là các khoản nợ có thời hạn trả lớn hơn 12 tháng. Tài khoản phải trả dài hạn thường bao gồm các khoản nợ liên quan đến việc vay mượn vốn từ các tổ chức tài chính như: nợ vay ngân hàng, nợ trái phiếu, nợ thuê tài chính,…

phân loại tài khoản phải trả

Theo đối tượng

Theo đối tượng, tài khoản phải trả được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào bên mà doanh nghiệp nợ tiền. Một số loại tài khoản phải trả theo đối tượng phổ biến như sau:

 • Người bán: Là số tiền mà doanh nghiệp nợ các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc nguyên liệu để sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Tài khoản phải trả người bán thường được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Công nhân viên: Là số tiền mà doanh nghiệp nợ các nhân viên về lương, thưởng, bảo hiểm, phụ cấp,… Tài khoản phải trả công nhân viên thường được thanh toán vào cuối mỗi kỳ lương hoặc theo các quy định của doanh nghiệp.
 • Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Là số tiền mà doanh nghiệp nợ các cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà nước khác về các loại thuế và các khoản thu khác như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất,… Tài khoản phải trả thuế và các khoản phải nộp nhà nước thường được thanh toán theo kỳ quyết toán hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Khách hàng: Là số tiền mà doanh nghiệp nhận từ khách hàng trước khi giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Tài khoản phải trả khách hàng được coi là một loại tiền tạm giữ của doanh nghiệp đối với khách hàng. Tài khoản phải trả khách hàng được giảm đi khi doanh nghiệp hoàn thành việc giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Chi phí: Là số tiền mà doanh nghiệp nợ các bên thứ ba về các chi phí đã phát sinh nhưng chưa thanh toán, như: chi phí điện, nước, điện thoại, internet, văn phòng phẩm, quảng cáo, bảo hiểm,… Tài khoản phải trả chi phí thường được thanh toán theo hóa đơn hoặc theo thỏa thuận với các bên cung cấp.
 • Vay: Là số tiền mà doanh nghiệp nợ các tổ chức tài chính về các khoản vay mượn vốn. Tài khoản phải trả vay có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn, tùy thuộc vào thời hạn và điều kiện của các hợp đồng vay. Tài khoản phải trả vay thường được thanh toán theo kỳ hạn và lãi suất đã quy định.
Bạn sẽ hứng thú với  Thông tin là gì? Truyền Đạt Thông Tin Hiệu Quả

Cách tính toán tài khoản phải trả

Công thức tính toán

Để tính toán tài khoản phải trả, ta có thể sử dụng công thức sau:

Tài khoản phải trả = Số dư đầu kỳ + Phát sinh trong kỳ - Thanh toán trong kỳ

Trong đó:

 • Số dư đầu kỳ: Là số tiền nợ của doanh nghiệp đối với các bên thứ ba tại thời điểm bắt đầu kỳ kế toán (thường là đầu năm hoặc đầu quý).
 • Phát sinh trong kỳ: Là số tiền nợ tăng thêm của doanh nghiệp đối với các bên thứ ba trong kỳ kế toán (thường là một năm hoặc một quý) do các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu, chi phí,…
 • Thanh toán trong kỳ: Là số tiền mà doanh nghiệp đã trả cho các bên thứ ba trong kỳ kế toán để giảm bớt nghĩa vụ thanh toán.

Ví dụ minh họa

Giả sử một doanh nghiệp có các thông tin sau liên quan đến tài khoản phải trả người bán trong năm 2023:

 • Số dư đầu năm: 100 triệu đồng
 • Trong năm, doanh nghiệp đã mua hàng từ các nhà cung cấp với tổng giá trị là 500 triệu đồng
 • Trong năm, doanh nghiệp đã thanh toán cho các nhà cung cấp 400 triệu đồng

Vậy, tài khoản phải trả người bán của doanh nghiệp vào cuối năm 2023 là:

Tài khoản phải trả người bán = 100 + 500 - 400 = 200 (triệu đồng)

Điều này có nghĩa là vào cuối năm 2023, doanh nghiệp còn nợ các nhà cung cấp 200 triệu đồng.

Cách quản lý tài khoản phải trả

Cách quản lý tài khoản phải trả

Mục tiêu quản lý

Quản lý tài khoản phải trả là một công việc rất quan trọng và cần thiết cho doanh nghiệp. Mục tiêu của việc quản lý tài khoản phải trả là:

 • Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các ghi nhận, phân bổ và báo cáo về tài khoản phải trả.
 • Kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro về tài khoản phải trả như: sai sót, gian lận, mất mát, lãng phí, trễ hạn, phạt lãi,…
 • Tối ưu hóa việc sử dụng tài khoản phải trả để cải thiện hiệu quả hoạt động, khả năng thanh khoản và uy tín của doanh nghiệp.

Các bước quản lý

Để quản lý tài khoản phải trả một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Xây dựng và áp dụng các chính sách, quy trình và quy chế về tài khoản phải trả, như: tiêu chuẩn chọn nhà cung cấp, điều kiện mua hàng, hình thức thanh toán, kỳ hạn thanh toán, giá cả, chiết khấu, lãi suất,… Các chính sách, quy trình và quy chế này cần được công bố rộng rãi và tuân thủ nghiêm ngặt bởi tất cả các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.
 • Bước 2: Lập kế hoạch và ngân sách về tài khoản phải trả, dựa trên các yếu tố như: nhu cầu mua hàng, dòng tiền dự kiến, mục tiêu kinh doanh,… Kế hoạch và ngân sách này cần được duyệt và theo dõi thường xuyên để đảm bảo khớp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Ghi nhận và kiểm tra các giao dịch liên quan đến tài khoản phải trả, như: hóa đơn mua hàng, phiếu chi, biên lai,… Các giao dịch này cần được ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Các giao dịch này cũng cần được kiểm tra và đối chiếu với các chứng từ của các bên thứ ba để phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót hoặc gian lận.
 • Bước 4: Phân tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài khoản phải trả, dựa trên các chỉ tiêu như: tỷ lệ thanh toán, chu kỳ thanh toán, chi phí tài chính,… Các chỉ tiêu này cần được so sánh với các kỳ trước hoặc với các doanh nghiệp khác trong ngành để nhận biết được ưu nhược điểm và cơ hội cải tiến của việc quản lý tài khoản phải trả.
 • Bước 5: Lập và trình bày báo cáo về tài khoản phải trả cho các cấp quản lý và các bên liên quan, như: báo cáo số dư tài khoản phải trả, báo cáo tuổi nợ tài khoản phải trả, báo cáo chi tiết các giao dịch tài khoản phải trả,… Các báo cáo này cần được lập và trình bày một cách rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu, phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình tài khoản phải trả của doanh nghiệp.

Lợi ích và rủi ro

Lợi ích của tài khoản phải trả

Tài khoản phải trả là một nguồn vốn rẻ và linh hoạt cho doanh nghiệp. Một số lợi ích của tài khoản phải trả có thể kể đến như sau:

 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tài chính, vì không phải trả lãi suất cho các khoản nợ này, hoặc trả lãi suất thấp hơn so với các nguồn vốn khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu,…
 • Giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định, vì không phải thanh toán ngay cho các nhà cung cấp, mà có thể dùng tiền mặt để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác, hoặc để dự phòng cho các rủi ro bất ngờ.
 • Giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội kinh doanh, vì có thể mua hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu mà không cần có sẵn tiền mặt, hoặc có thể mua với số lượng lớn hơn để nhận được chiết khấu hoặc giá ưu đãi từ các nhà cung cấp.
 • Giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, vì khi thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho các nhà cung cấp, doanh nghiệp sẽ được coi là một khách hàng tin cậy và có thể thương lượng được các điều kiện thuận lợi hơn trong tương lai.
Bạn sẽ hứng thú với  Stress là gì Tìm Hiểu Về Tình Trạng Căng Thẳng Trong Cuộc Sống

Rủi ro

Tuy nhiên, tài khoản phải trả cũng có một số rủi ro và hạn chế cho doanh nghiệp. Một số rủi ro của tài khoản phải trả có thể kể đến như sau:

 • Gây áp lực cho doanh nghiệp về việc thanh toán, vì doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ tiền mặt để trả nợ cho các nhà cung cấp theo kỳ hạn đã quy định. Nếu không thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp có thể bị phạt lãi, bị gián đoạn nguồn cung ứng, hoặc bị tổn thương uy tín và danh tiếng.
 • Gây khó khăn cho việc quản lý, vì doanh nghiệp phải theo dõi và kiểm soát được số lượng và giá trị của các giao dịch liên quan đến tài khoản phải trả. Nếu không quản lý tốt, doanh nghiệp có thể gặp phải các sai sót, gian lận, mất mát, lãng phí,… liên quan đến tài khoản phải trả.
 • Gây giảm hiệu quả hoạt động, vì doanh nghiệp phải chịu sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp về chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng,… của hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu. Nếu các nhà cung cấp không đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp, hoặc có những thay đổi bất lợi, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh.

Các câu hỏi thường gặp về tài khoản phải trả là gì?

Câu hỏi thường gặp về tài khoản phải trả

Tại sao tài khoản phải trả lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Tài khoản phải trả cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Nếu tài khoản phải trả quá lớn so với tài sản ngắn hạn, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về dòng tiền. Vì vậy, cần quản lý tốt tài khoản phải trả để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Làm thế nào để hạch toán tài khoản phải trả?

 • Khi phát sinh các khoản phải trả, kế toán ghi:Nợ các tài khoản chi phí tương ứng (ví dụ: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công…) Có Tài khoản phải trả
 • Khi thanh toán các khoản phải trả, kế toán ghi: Nợ Tài khoản phải trả, Có Các tài khoản tiền, ngân hàng

Các loại tài khoản phải trả thường gặp?

Các loại tài khoản phải trả thường gặp gồm:

 • Phải trả người bán
 • Phải trả người lao động
 • Chi phí phải trả
 • Phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Phải trả cổ tức
 • Phải trả về vốn góp

Làm thế nào để quản lý tốt tài khoản phải trả?

Để quản lý tốt tài khoản phải trả, doanh nghiệp cần:

 • Theo dõi chặt chẽ các khoản phải trả, ngày đến hạn thanh toán
 • Ưu tiên thanh toán các khoản quá hạn, tránh phát sinh lãi chậm trả
 • Duy trì mối quan hệ tốt với người bán, nhà cung cấp để được hưởng các điều khoản thanh toán tốt
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ như phần mềm kế toán để quản lý tài khoản phải trả hiệu quả

Tóm lại về tài khoản phải trả

Tài khoản phải trả là một khái niệm rất quan trọng trong kế toán và tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản phải trả là số tiền mà doanh nghiệp nợ các bên thứ ba, như nhà cung cấp, ngân hàng, nhà nước, khách hàng, nhân viên,… Tài khoản phải trả thể hiện nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp đối với các đối tác kinh doanh. Tài khoản phải trả có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, khả năng thanh khoản và uy tín của doanh nghiệp.

Để quản lý tài khoản phải trả một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng các chính sách, quy trình và quy chế về tài khoản phải trả; lập kế hoạch và ngân sách về tài khoản phải trả; ghi nhận và kiểm tra các giao dịch liên quan đến tài khoản phải trả; phân tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài khoản phải trả; lập và trình bày báo cáo về tài khoản phải trả.

Tài khoản phải trả mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như: tiết kiệm chi phí tài chính, duy trì dòng tiền ổn định, tận dụng các cơ hội kinh doanh, nâng cao uy tín và mối quan hệ với các đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, tài khoản phải trả cũng có một số rủi ro và hạn chế cho doanh nghiệp như: gây áp lực về việc thanh toán, gây khó khăn cho việc quản lý, gây giảm hiệu quả hoạt động. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản phải trả là gì, cách phân loại, tính toán và quản lý tài khoản phải trả hiệu quả.

Rate this post
Chia sẻ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Được xem nhiều

Tiện ích tài chính

Cho thuê banner 300 x 300
Nhận tin mới nhất

Đăng ký nhận theo dõi

Chúng tôi sẽ không spam hoặc gửi cho bạn bất cứ thông tin rác nào

Xem thêm

Cùng chủ đề

giá bitcoin được kỳ vọng cao

Xem xét khả năng vượt mốc 40.000 USD của Bitcoin

Mục LụcĐịnh nghĩa và tính chất về tài khoản phải trảTài khoản phải trả là gì?Tính chất của tài khoản phải trảPhân loại về tài khoản phải trảTheo thời hạn thanh toánTheo đối tượngCách tính toán tài khoản phải

Scroll to Top